top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti APPSISTO s.r.o. se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 042 45 253
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 244712 k licenční smlouvě k software

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti APPSISTO s.r.o., se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 042 45 253, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 244712 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „nabyvatel“) vzniklé na základě a v souvislosti s licenční smlouvou k software (dále jen „Smlouva“), a to ohledně mobilních aplikací (počítačových programů) blíže specifikovaných v příloze č. 1 Smlouvy, jež jsou tvořeny:

1.1.1.klientskou částí určenou pro zařízení vybavená operačním systémem „Android“ společnosti Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, California, Spojené státy americké (dále jen „Google Inc.“) a pro zařízení vybavená operačním systémem iOS společnosti Apple Inc., se sídlem 1 Infinite Loop Cupertino, California, Spojené státy americké (dále jen „Apple Inc.“) (dále společně jen jako „klientská část“);

1.1.2.serverovou částí zajišťující komunikaci mezi klientskou částí a administrátorskou částí tohoto počítačového programu (dále jen „serverová část“);

(dále společně jen „software“).

1.2.  Obchodní podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele při poskytnutí licence k software, při zajištění provozu software na serveru poskytovatele (hostingové služby), při poskytování dalších servisních služeb souvisejících se software poskytovatelem nabyvatele a dále vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele vyplývající ze smlouvy o zpracování osobních údajů.

1.3.  Není-li domluveno jinak, serverová část software je na základě Smlouvy poskytována nabyvateli výlučně pro užití na serveru poskytovatele, kdy poskytovatel za podmínek stanovených níže taktéž zajišťuje instalaci, hosting a provoz serverové části software.

1.4.  Software včetně jeho funkcionality se může v průběhu účinnosti Smlouvy měnit.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.  Poskytovatel Smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít software (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 3 obchodních podmínek a nabyvatel se Smlouvou zavazuje platit za licenci k software poskytovateli pravidelnou licenční odměnu (licenční poplatek) určenou ve Smlouvě, a to za podmínek níže stanovených.

2.2.  Vzhledem k tomu, že software je poskytovatelem poskytován výhradně pro užití na serveru poskytovatele, zavazuje se poskytovatel zajistit v základním rozsahu také poskytování technické podpory software nabyvateli a provoz software na serveru (hostingové služby), a to za podmínek níže uvedených. Odměna poskytovatele za poskytování základní technické podpory a za zajištění provozu software na serveru poskytovatelem je zahrnuta v licenčním poplatku.

2.3.  Smluvní strany mohou následně smluvit také poskytnutí zakázkových servisních služeb nabyvateli, a to za podmínek stanovených v čl. 7 obchodních podmínek.

2.4.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně zpracování osobních údajů zadaných do software nabyvatelem upravuje ustanovení čl. 9 obchodních podmínek.

2.5.  Smluvní strany dohodly, že ke zprovoznění software poskytovatelem dojde k datu dohodnutému ve Smlouvě.

3. LICENCE K SOFTWARE

 

3.1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k software jako nevýhradní.

3.1.  Nabyvatel je oprávněn software užít zhotovením jedné (1) rozmnoženiny serverové části software. Oprávnění podle předchozí věty je nabyvatel oprávněn realizovat výhradně prostřednictvím poskytovatele, tedy tím způsobem, že rozmnoženina serverové části software bude zhotovena poskytovatelem.

3.2.  Rozmnoženiny klientské části software budou poskytovatelem umístěny ke stažení do on-line distribučních systémů společnosti Google Inc., a společnosti Apple Inc. přičemž třetím osobám a nabyvateli bude odtud umožněno si zhotovovat rozmnoženiny klientské části software v rámci těchto distribučních systémů, a to bez množstevního omezení. Nabyvatel může klientskou část software rozmnožovat a zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím internetu.

3.3.  Nabyvatel je oprávněn serverovou část software užít výhradně pro svou vlastní potřebu.

3.4.  Licence k software je poskytována bez územního omezení.

3.5.  Nabyvatel nabývá licenci okamžikem uzavření Smlouvy. Licence je poskytnuta na dobu trvání Smlouvy. Licence k software tak zaniká ukončením účinnosti Smlouvy (čl. 13 obchodních podmínek).

3.6.  Nabyvatel je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy

(obchodních podmínek) a v souladu s určením software.

3.7.  Nabyvatel není povinen licenci k software využít.

3.8.  Nabyvatel nemůže oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytovat podlicence k software). Nabyvatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

3.9.  V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných změn software ze strany poskytovatele je licence poskytnuta i k takto změněnému software. Poskytovatel není povinen tyto změny software provádět.

4. UŽITÍ SOFTWARE NABYVATELEM

 

4.1.  Rozmnoženina serverové části software bude nabyvateli poskytnuta zprovozněním na serveru poskytovatele.

4.2.  Nabyvatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití software.

4.3.  Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není nabyvatel oprávněn provádět změny a/nebo dekompilaci software.

4.4.  Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv poskytovatele a případné informace ohledně autorských práv k software.

4.5.  Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití software může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy (kupříkladu s operačním systémem mobilního zařízení). Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům.

4.6.  Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných nabyvatelem v rámci software.

5. HOSTINGOVÉ SLUŽBY

 

5.1.  Na základě Smlouvy zajistí poskytovatel pro nabyvatele základní hostingové služby nezbytné pro provoz serverové části software v rámci počítačové sítě internet (dále jen „hostingové služby“).

5.2.  Hostingové služby nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně nabyvatele nebo jiných osob. Hostingové služby tak nemusí

poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

5.3.  Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality hostingových služeb. V souvislosti s touto povinností může poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování hostingových služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny software nebo jiných počítačových programů.

5.4.  Při poskytování hostingových služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb. V případě takové poruchy v poskytování hostingových služeb se poskytovatel zavazuje vyvinout nezbytné úsilí k odstranění takové poruchy.

5.5.  V případě, že k poruše v poskytování hostingových služeb došlo z důvodů na straně nabyvatele, zavazuje se nabyvatel uhradit poskytovateli náklady na odstranění této poruchy. V ostatních případech nese náklady spojené s odstraňováním poruchy poskytovatel.

5.6.  Poskytování hostingových služeb zajišťuje poskytovatel také prostřednictvím třetích osob.

6. SERVISNÍ SLUŽBY – TECHNICKÁ PODPORA

 

6.1. V rámci služby technické podpory software bude poskytovatel zajišťovat pro nabyvatele:

6.1.1.průběžné úpravy (patches), aktualizace (updates) či vylepšení (upgrades) software (dále jen „změny software“) s tím, že změny software budou poskytovatelem zajišťovány v rozsahu, intenzitě a termínech stanovených uvážením poskytovatele, a to podle potřeb rozvoje software, přičemž poskytovatel není povinen tyto změny software provádět;

6.1.2.opravování vzniklých nedostatků software a instalace změněných verzí software nebo změněných částí software po jejich opravách poskytovatelem (dále jen „oprava nedostatků software“);

6.1.3.základní zálohování dat nabyvatele uložených v databázi software.

6.2.  Komunikace při zadávání požadavků nabyvatele na poskytnutí technické podpory spočívající v opravě nedostatků software bude probíhat prostřednictvím _________. Doručení požadavku na poskytnutí podpory poskytovatel nabyvateli vždy potvrdí.

6.3.  Zadávání požadavků nabyvatele na poskytnutí podpory může být omezeno pouze na autorizované osoby.

7. ZAKÁZKOVÉ SERVISNÍ SLUŽBY

 

7.1.  Zakázkovými servisními službami se rozumí zejména poskytování školení ohledně software poskytovatelem, zajišťování zakázkového vývoje software poskytovatelem a poskytování konzultačních služeb ohledně provozu software poskytovatelem. V rámci služby zakázkového vývoje software bude poskytovatel provádět individuální změny software (včetně změn jeho funkcionality) dle požadavků nabyvatele.

7.2.  Rozsah zakázkových servisních služeb bude určen vždy následovně. V návaznosti na doručení požadavku nabyvatele na poskytnutí zakázkových servisních služeb poskytovateli zašle poskytovatel nabyvateli informace ohledně předpokládaného rozsahu zakázkových servisních služeb a ohledně výše odměny poskytovatele za zajištění zakázkových servisních služeb, přičemž výše odměny poskytovatele (dále jen jako „návrh dohody“). Okamžikem doručení souhlasu nabyvatele s návrhem dohody poskytovateli vzniká smlouva o poskytnutí zakázkových servisních služeb. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije.

7.3.  V případě, že na základě zakázkového vývoje software či jiných servisních služeb vznikne nový počítačový program či jeho část, jež bude schopná samostatného užití, řídí se práva a povinnosti ohledně tohoto nově vzniklého počítačového programu či jeho části obdobně ustanoveními o licenci k software dle čl. 3 obchodních podmínek (rozsah a způsoby užití takového počítačového programu či jeho části).

8. LICENČNÍ POPLATEK, ODMĚNY POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

8.1.  Nabyvatel je povinen hradit poskytovateli roční licenční odměnu (poplatek). Výše ročního licenčního poplatku (za každý i započatý rok užití software) je stanovena ve Smlouvě, přičemž jeho výše se může v určitých obdobích lišit. Roční licenční poplatek je splatný ročně, a to vždy ke dni stanovenému ve Smlouvě.

8.2.  V případě, že odměna poskytovatele (licenční poplatek) má charakter opakovaného plnění (roční platba) bude částka takové odměny poskytovatele vždy po dvanácti (12) měsících od uzavření Smlouvy upravována o inflaci oficiálně vyhlášenou Českým statistickým úřadem podle vývoje úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb za posledních dvanáct (12) měsíců. Úprava částky odměny poskytovatele je účinná vždy v roce trvání Smlouvy následujícím po okamžiku, ve kterém byla zpráva podle předchozí věty Českým statistickým úřadem zveřejněna, a to pro výpočet výše odměny poskytovatele se použije vždy jako základ částka již o inflaci dříve upravená.

8.3.  Za poskytnutí zakázkových služeb se nabyvatel zavazuje platit poskytovateli odměnu stanovenou způsobem stanoveným v čl. 7.2 obchodních podmínek, přičemž právo na odměnu za zakázkové služby vzniká poskytovateli okamžikem jejich poskytnutím. Poskytovatel může kdykoliv požadovat po nabyvateli uhrazení zálohy na jeho odměnu podle tohoto článku (čl. 8.3).

8.4.  Součet všech odměn poskytovatele služby dle čl. 8.3 obchodních podmínek, na které vzniklo poskytovateli právo v kalendářním měsíci, je splatný vždy ve lhůtě patnácti (15) dnů od skončení takového kalendářního měsíce.

8.5.  Smluvní strany se dále dohodly, že pro případ uskutečnění cest poskytovatele (jeho pracovníků) do místa určeného nabyvatelem za účelem realizace poskytnutí servisních služeb, budou náklady na tyto cesty (včetně náhrady promeškaného času) hrazeny nabyvatelem. Úhrada nákladů na cesty podle tohoto článku je splatná společně s odměnou poskytovatele za servisní službu, za účelem jejíhož poskytnutí byla cesta uskutečněna.

8.6.  Licenční poplatek, odměna poskytovatele a další platby vzniklé v souvislosti se Smlouvou jsou splatné vždy bezhotovostně na účet uvedený ve Smlouvě (dále jen „účet poskytovatele“).

8.7.  Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a ke všem částkám bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

8.8.  V případě bezhotovostní platby je nabyvatel povinen hradit licenční poplatek či odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek nabyvatele hradit peněžitý dluh podle Smlouvy je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

8.9.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo na základě obecně závazných právních předpisů povinné, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy nabyvateli daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel nabyvateli po uhrazení příslušné částky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu nabyvatele. Na žádost nabyvatele zašle poskytovatel nabyvateli daňový doklad – fakturu v tištěné podobě.

8.10.V případě prodlení nabyvatele s placením peněžitého plnění podle Smlouvy vzniká poskytovateli právo na úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.11.V případě prodlení nabyvatele s placením peněžitého plnění podle Smlouvy je poskytovatel oprávněn přerušit plnění jakýchkoliv svých závazků vůči nabyvateli (včetně znemožnění užití software), a to až do okamžiku uhrazení všech závazků nabyvatelem.

9. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1.  Vzhledem k tomu, že v souvislosti s provozem software může ze strany poskytovatele (z popudu nabyvatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů fyzických osob evidovaných v software (včetně koncových uživatelů software), je součástí smluvních ujednání stran také tato smlouva o zpracování osobních údajů dle ustanovení čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

9.2.  Doba zpracování osobních údajů poskytovatelem, kategorie subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány, typy zpracovávaných osobních údajů, povaha zpracování osobních údajů a účel zpracování osobních údajů jsou

uvedeny ve Smlouvě.

9.3.  Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů nabyvatele, včetně pokynů v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud poskytovateli toto zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na nabyvatele vztahuje. Pokyny nabyvatele mohou být obsaženy také ve Smlouvě. Po ukončení účinnosti Smlouvy je poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat (což je pokynem nabyvatele), pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují další uložení daných osobních údajů.

9.4.  Poskytovatel se zavazuje přijmout v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob přijme poskytovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení osobních údajů odpovídající danému riziku. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že bezpečnost serverové aplikační vrstvy počítačových programů umístěných na serveru poskytovatele se odvíjí do značné míry také od výběru počítačového(ých) programu(ů) provedeného pro účely provozu serveru, včetně aktuálnosti takového(vých) počítačového(vých) programu(ů). Poskytovatel není původcem takových takového(vých) počítačového(vých) programu(ů) a jejich vývoj je zajišťován třetími osobami. Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za bezpečností rizika spojená s neprovedením technických opatření doporučených mu poskytovatelem po dobu účinnosti Smlouvy za účelem zabezpečení osobních údajů.

9.5.  Poskytovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení nabyvatele. Nabyvatel tímto souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů Poskytovatelem, a to konkrétně osob zajišťujících plnění povinností poskytovatele ze Smlouvy, zejména při provozu zařízení poskytovatele, včetně hostingových služeb. Poskytovatel informuje nabyvatele o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak nabyvateli příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud poskytovatel zapojí dalšího zpracovatele osobních údajů, aby jménem nabyvatele provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny ve Smlouvě, zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo požadavky nařízení. V případě vzniku újmy na straně nabyvatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele v oblasti ochrany osobních údajů platí ustanovení čl. 11.7 obchodních podmínek.

9.6.  Poskytovatel je povinen zohledňovat povahu zpracování osobních údajů. Poskytovatel bude nabyvateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a

organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností nabyvatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III. nařízení, a to na náklady nabyvatele. Žádosti o výkon práv subjektu údajů vznesené případně vůči poskytovateli poskytovatel bez zbytečného odkladu postoupí na nabyvatele. Poskytovatel bude Nabyvateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v čl. 32 až čl. 36 nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování osobních údajů a informací, jež má Poskytovatel k dispozici, a to za odměnu dohodnutou případně ve zvláštním smluvním ujednání stran.

9.7.  Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů. Poskytovatel se zavazuje zajistit závazek mlčenlivosti ohledně zpracování osobních údajů na straně svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji.

9.8.  Poskytovatel se zavazuje, že poskytne nabyvateli na náklady nabyvatele veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené ve Smlouvě, a umožní na náklady nabyvatele audity osobních údajů, včetně inspekcí, prováděné nabyvatelem nebo jiným auditorem, kterého nabyvatel pověřil, a k těmto auditům přispěje, a to včetně upozorňování nabyvatele, že jeho pokyn podle názoru poskytovatele porušuje obecně závazné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedené smluvní strany dohodly, že poskytovatel nemůže poskytnout a ani neposkytne nabyvateli takový přístup k serveru poskytovatele, který by snížil míru zabezpečení dat jiných smluvních partnerů poskytovatele či který by snížil úroveň bezpečnosti osobních údajů či jiných dat zajišťovaných poskytovatelem, včetně těch případů, které by mohly vést ke kompromitaci serveru poskytovatele. Výše odměny poskytovatele za poskytnutí součinnosti nabyvateli podle tohoto článku bude dohodnuta ve zvláštním smluvním ujednání stran.

10.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

10.1.Poskytovatel je oprávněn po třiceti (30) dnech od zániku licence k software odstranit ze svého serveru všechny informace (data) uložené zde nabyvatelem. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 9.3 obchodních podmínek.

10.2.Nabyvatel je povinen zajistit dodržování ustanovení Smlouvy (včetně obchodních podmínek) také ze strany jeho koncových uživatelů software. V případě, že dojde k porušení ustanovení obchodních podmínek koncovým uživatelem, odpovídá nabyvatel poskytovateli jako by obchodní podmínky porušil sám. Ustanovení § 1769 občanského zákoníku se nepoužije.

10.3.Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno nabyvatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

10.4.Nabyvatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu nabyvatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na elektronickou adresu nabyvatele.

10.5.Po dobu účinnosti Smlouvy a dále po dobu dvanácti (12) měsíců od ukončení

účinnosti Smlouvy nesmí nabyvatel bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele přímo či nepřímo (prostřednictvím jiné osoby či jiných osob) zaměstnat nebo jinak přímo či nepřímo (prostřednictvím jiné osoby či jiných osob) zapojit do činnosti nabyvatele (či jiných osob) pracovníky zaměstnané nebo jinak zapojené poskytovatelem do výkonu činností podle Smlouvy.

11.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 

11.1.Nabyvatel bere na vědomí, že software není vhodný k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je software užíván. Nabyvatel bere na vědomí, že v průběhu užívání software může dojít k chybám v software.

11.2.Nabyvatel dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti software, která není výslovně uvedena ve specifikaci software, se za vadu nepovažuje.

11.3.Nabyvatel je povinen zkontrolovat funkčnost software bez zbytečného odkladu po předání software.

11.4.Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady software vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se specifikací software ze strany nabyvatele nebo třetích osob.

11.5.Nabyvatel dále bere na vědomí, že není-li výslovně smluveno jinak, nenese poskytovatel odpovědnost za funkčnost datové sítě nabyvatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení nabyvatele, za zálohování dat nabyvatelem, za stav ostatního programového vybavení nabyvatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení nabyvatele.

11.6.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku. Poskytovatel odpovídá pouze za zaviněné porušení jeho povinností. Práva nabyvatele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady plnění uplatňuje nabyvatel u poskytovatele v místě jeho podnikání nebo elektronickou poštou.

11.7.V případě vzniku újmy na straně nabyvatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění podle Smlouvy si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky Smlouvy, nejedná-li se o újmu způsobenou poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, omezení náhrady této případné újmy vzniklé nabyvateli tak, že celková náhrada újmy včetně ušlého zisku je omezena výší ročního licenčního poplatku uvedeného ve Smlouvě. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením Smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma včetně ušlého zisku, jež by mohla nabyvateli v důsledku vad plnění podle Smlouvy vzniknout, může činit maximálně částku odpovídající výši ročního licenčního poplatku uvedeného ve Smlouvě.

12.OCHRANA INFORMACÍ

 

12.1.Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace o obsahu Smlouvy a o principech, metodách a postupech, na kterých je založen software (včetně zdrojového kódu software). Nabyvatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně těchto důvěrných informací.

12.2.Nabyvatel nesmí bez písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy poskytovatele. Nabyvatel se zavazuje zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které budou mít k software přístup.

12.3.Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana.

12.4.Ustanovení tohoto článku (čl. 12 obchodních podmínek) nejsou dotčena ukončením účinnosti Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost skončí uplynutím pěti (5) let po ukončení účinnosti Smlouvy.

13.TRVÁNÍ SMLOUVY

 

13.1.Smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.

13.2.Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu stanovenou ve Smlouvě. Za podmínek stanovených ve Smlouvě může dojít k prodloužení účinnosti Smlouvy.

13.3.Účinnost Smlouvy je možné kdykoliv ukončit dohodou smluvních stran.

13.4.Smluvní strany přebírají na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

14.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

14.1.Pokud právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, a to zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a nabyvatelem se:

14.1.1.vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;

14.1.2.vylučuje použití ustanovení § 557, § 1748, § 1763, § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

14.2.Odchylná ujednání v Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

14.3.Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek nabyvatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí Smlouvy.

14.4.Je-li některé ustanovení Smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

bottom of page