top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY
obchodní společnosti APPSISTO s.r.o. se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8 IČ: 042 45 253
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 244712 k licenční smlouvě k software

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti APPSISTO s.r.o., se sídlem Pernerova 676/51, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 042 45 253, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 244712 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „nabyvatel“) vzniklé na základě a v souvislosti s licenční smlouvou k software (dále jen „Smlouva“), a to ohledně mobilních aplikací (počítačových programů) blíže specifikovaných v příloze č. 1 Smlouvy, jež jsou tvořeny:

1.1.1.klientskou částí určenou pro zařízení vybavená operačním systémem „Android“ společnosti Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, California, Spojené státy americké (dále jen „Google Inc.“) a pro zařízení vybavená operačním systémem iOS společnosti Apple Inc., se sídlem 1 Infinite Loop Cupertino, California, Spojené státy americké (dále jen „Apple Inc.“) (dále společně jen jako „klientská část“);

1.1.2.serverovou částí zajišťující komunikaci mezi klientskou částí a administrátorskou částí tohoto počítačového programu (dále jen „serverová část“);

(dále společně jen „software“).

1.2.  Obchodní podmínky upravují zejména vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele při poskytnutí licence k software, při zajištění provozu software na serveru poskytovatele (hostingové služby), při poskytování dalších servisních služeb souvisejících se software poskytovatelem nabyvatele a dále vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele vyplývající ze smlouvy o zpracování osobních údajů.

1.3.  Není-li domluveno jinak, serverová část software je na základě Smlouvy poskytována nabyvateli výlučně pro užití na serveru poskytovatele, kdy poskytovatel za podmínek stanovených níže taktéž zajišťuje instalaci, hosting a provoz serverové části software.

1.4.  Software včetně jeho funkcionality se může v průběhu účinnosti Smlouvy měnit.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.  Poskytovatel Smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít software (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 3 obchodních podmínek a nabyvatel se Smlouvou zavazuje platit za licenci k software poskytovateli pravidelnou licenční odměnu (licenční poplatek) určenou ve Smlouvě, a to za podmínek níže stanovených.

2.2.  Vzhledem k tomu, že software je poskytovatelem poskytován výhradně pro užití na serveru poskytovatele, zavazuje se poskytovatel zajistit v základním rozsahu také poskytování technické podpory software nabyvateli a provoz software na serveru (hostingové služby), a to za podmínek níže uvedených. Odměna poskytovatele za poskytování základní technické podpory a za zajištění provozu software na serveru poskytovatelem je zahrnuta v licenčním poplatku.

2.3.  Smluvní strany mohou následně smluvit také poskytnutí zakázkových servisních služeb nabyvateli, a to za podmínek stanovených v čl. 7 obchodních podmínek.

2.4.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně zpracování osobních údajů zadaných do software nabyvatelem upravuje ustanovení čl. 9 obchodních podmínek.

2.5.  Smluvní strany dohodly, že ke zprovoznění software poskytovatelem dojde k datu dohodnutému ve Smlouvě.

3. LICENCE K SOFTWARE

 

3.1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k software jako nevýhradní.

3.1.  Nabyvatel je oprávněn software užít zhotovením jedné (1) rozmnoženiny serverové části software. Oprávnění podle předchozí věty je nabyvatel oprávněn realizovat výhradně prostřednictvím poskytovatele, tedy tím způsobem, že rozmnoženina serverové části software bude zhotovena poskytovatelem.

3.2.  Rozmnoženiny klientské části software budou poskytovatelem umístěny ke stažení do on-line distribučních systémů společnosti Google Inc., a společnosti Apple Inc. přičemž třetím osobám a nabyvateli bude odtud umožněno si zhotovovat rozmnoženiny klientské části software v rámci těchto distribučních systémů, a to bez množstevního omezení. Nabyvatel může klientskou část software rozmnožovat a zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím internetu.

3.3.  Nabyvatel je oprávněn serverovou část software užít výhradně pro svou vlastní potřebu.

3.4.  Licence k software je poskytována bez územního omezení.

3.5.  Nabyvatel nabývá licenci okamžikem uzavření Smlouvy. Licence je poskytnuta na dobu trvání Smlouvy. Licence k software tak zaniká ukončením účinnosti Smlouvy (čl. 13 obchodních podmínek).

3.6.  Nabyvatel je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy

(obchodních podmínek) a v souladu s určením software.

3.7.  Nabyvatel není povinen licenci k software využít.

3.8.  Nabyvatel nemůže oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytovat podlicence k software). Nabyvatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

3.9.  V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných změn software ze strany poskytovatele je licence poskytnuta i k takto změněnému software. Poskytovatel není povinen tyto změny software provádět.

4. UŽITÍ SOFTWARE NABYVATELEM

 

4.1.  Rozmnoženina serverové části software bude nabyvateli poskytnuta zprovozněním na serveru poskytovatele.

4.2.  Nabyvatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití software.

4.3.  Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není nabyvatel oprávněn provádět změny a/nebo dekompilaci software.

4.4.  Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv poskytovatele a případné informace ohledně autorských práv k software.

4.5.  Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití software může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy (kupříkladu s operačním systémem mobilního zařízení). Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům.

4.6.  Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných nabyvatelem v rámci software.

5. HOSTINGOVÉ SLUŽBY

 

5.1.  Na základě Smlouvy zajistí poskytovatel pro nabyvatele základní hostingové služby nezbytné pro provoz serverové části software v rámci počítačové sítě internet (dále jen „hostingové služby“).

5.2.  Hostingové služby nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejich poskytování brání potíže na straně nabyvatele nebo jiných osob. Hostingové služby tak nemusí

poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

5.3.  Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality hostingových služeb. V souvislosti s touto povinností může poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování hostingových služeb za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny software nebo jiných počítačových programů.

5.4.  Při poskytování hostingových služeb může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality těchto služeb. V případě takové poruchy v poskytování hostingových služeb se poskytovatel zavazuje vyvinout nezbytné úsilí k odstranění takové poruchy.

5.5.  V případě, že k poruše v poskytování hostingových služeb došlo z důvodů na straně nabyvatele, zavazuje se nabyvatel uhradit poskytovateli náklady na odstranění této poruchy. V ostatních případech nese náklady spojené s odstraňováním poruchy poskytovatel.

5.6.  Poskytování hostingových služeb zajišťuje poskytovatel také prostřednictvím třetích osob.

6. SERVISNÍ SLUŽBY – TECHNICKÁ PODPORA

 

6.1. V rámci služby technické podpory software bude poskytovatel zajišťovat pro nabyvatele:

6.1.1.průběžné úpravy (patches), aktualizace (updates) či vylepšení (upgrades) software (dále jen „změny software“) s tím, že změny software budou poskytovatelem zajišťovány v rozsahu, intenzitě a termínech stanovených uvážením poskytovatele, a to podle potřeb rozvoje software, přičemž poskytovatel není povinen tyto změny software provádět;

6.1.2.opravování vzniklých nedostatků software a instalace změněných verzí software nebo změněných částí software po jejich opravách poskytovatelem (dále jen „oprava nedostatků software“);

6.1.3.základní zálohování dat nabyvatele uložených v databázi software.